תקנון אתר

 1. כללי

  1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון דולפין וילג' (להלן: "המלון").

  1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

  1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

  1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.


  2. סיכונים ואחריות

  2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

  2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

  2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

  2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

  2.5. המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

  2.6. המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

  2.7. המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

  2.8. המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.


  3. הזמנת אירוח

  3.1. כללי

  3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

  3.1.2. הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 053-3604885 או באמצעות אתר זה.

  3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.3.2. פרטי רוכש השירותים

3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.


3.3. אופן ההזמנה

3.3.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.3.2. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

3.3.3. התשלום יתבצע במלואו עם הכניסה למלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי.

 


 1. תנאים והגבלות

  4.1. המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ (למעט באילת), בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.

  4.2. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

  4.3. המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

  4.4. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

  4.5. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.6. אין כפל מבצעים והנחות.

4.7. קבלת ופינוי חדרים:

4.7.1. קבלה: בימי חול בשעה 15:00, ובשבת או חג בשעה 19:00.               

4.7.2. פינוי: בימי חול עד השעה 11:00, ובשבת או חג עד השעה 11.00  .

4.7.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

4.8. תינוקות וילדים:

4.8.1. הגדרות:

"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.

 "ילד" – מי שגילו עד 12 שנים.

  "בוגר " – מגיל 12 ועד 120 .

  
4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.


4.10. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז צפון

4.11. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

 

4.11. ט.ל.ח.


 1. ביטול הזמנה

5.1 בהתאם לחוק ביטול עיסקה עם הגדרה מפורשת לתחום התיירות .

5.1.1 ביטול הזמנה , מיום ביצוע ההזמנה ואישורה , יחול על המזמין חוק הגנת הצרכן כאשר החוק חל על המזמין באופן מוחלט ולפי התנאים הבאים :

ביטול הזמנה – מיום ביצוע ההזמנה , ליום ההגעה ( דהיינו מהיום , להיום ) חוק הגנת הצרכן לא חל על הזמנות מהסוג הנ"ל .

הזמנה , מיום ההזמנה ולאותו שבוע – כנ"ל חוק הגנת הצרכן לא יחול עליה .

הזמנה שבוצעה מיום ההזמנה , וכאשר יש בתוכה 14 ימים לביטול  ניתן לבטל אותה בהודעה מראש , עם חיוב של 5% או 100 ש"ח  ( הנמוך מביניהם ) .

הזמנות לחגים ומועדים יהודיים וישראלים – מחוייבים בדמי ביטול מלאים , מרגע ביצוע ההזמנה ויהיו כפופים לחוק הגנת הצרכן כאשר יש ללקוח 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה אפשרות לבטל . לאחר 14 ימים  דמי ביטול מלאים להלן חגי ישראל הראשיים :

ראש השנה , סוכות חג ראשון , סוכות חול המועד , שמחת תורה , פסח ערב חג ראשון , פסח חול המועד , פסח חג שני ומימונה , וחג שבועות .

חודשי עונת  שיא – יולי , אוגוסט  01.07 ועד 31.8. לכל שנה ( מתעדכן שנתי אוטומטי )

  בכפוף לחוק הגנת הצרכן , מעבר ל 14 ימי עסקים – לא יתאפשר ביטול , ללא דמי ביטול מלאים.

       ביטול הזמנה שלא במסגרת 14 ימים מיום ההזמנה תחוייב באופן מלא !

7.הוראות שונות

7.1 הבאת בעלי חיים אינה אפשרית ולא תאושר כלל ע"י  הנהלת המלון .

7.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון / הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

7.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.

7.4 אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.

 1. שמירת המקום

8.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

8.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

Terms of use

1.General

 • This internet website is the official website of Dolphin Village (hereinafter: the “Hotel”).
 • Any person using this website declares that he has read the contents of these Conditions and that he agrees without exception to all the instructions and conditions contained herein, and neither he nor anyone on his behalf will make any claim or demand or suit, directly and/or indirectly, against the website and/or its owners and/or its managers and/or anyone on its behalf and/or the Hotel.
 • Part of the website is written in the masculine form for the purpose of convenience only, but all conditions are intended to include both male and female users.
 • The website user declares that the information that appears on the website and/or any part of it is the exclusive property of the Hotel, that the Hotel owns the copyright to the information and/or any part thereof, that he undertakes to use the information on the website for his personal use only, and undertakes not to copy, photocopy, duplicate, disseminate, print or publish the information or any part of it that appears on the website, whether it be the property of the Hotel or of third parties, to any person and/or body whatsoever, without the prior and written consent of the Hotel, with the exception of personal and non-commercial use.
 • The website user undertakes not make any distortion or any other alteration to the website information, nor to take any action that may damage the information’s accuracy or the credibility or status or reputation of the Hotel as owner of the information’s copyright, or of any other entity.
 1. Risks and Responsibilities

  • The website user hereby declares that he is aware that the use of the website involves many risks, both because of the technology involved and because of the entities acting through the internet.
  • The website user is solely and wholly responsible for any use he makes and/or will make of the information.
  • The information is intended only for the personal use of the website user, and the use thereof, including any reliance thereon, is at the sole responsibility of the user. Inter alia, the user declares that he is aware that the pictures displayed on the site are for the purpose of illustration only, and that there may be differences between their appearance on the computer screen and their appearance in reality.
  • The information is displayed on the site “as is”, and the Hotel is not responsible for adapting the information to the requirements of the user in the event that the user is unable to make use of the information for any reason. The user will bear sole responsibility for the manner in which he makes use of the information.
  • The Hotel makes every effort to ensure that the information is correct and accurate as far as possible, but the information does not purport to be a complete, full or detailed analysis of all the subjects mentioned therein. The information is only general, incomplete and derivative. The Hotel will bear no responsibility for errors in the information shown on the site, whether by the Hotel or by third parties.
  • The Hotel will not be responsible for any damage, discomfort, loss or expense or mental distress which may be caused to the user or his property (inter alia to the hardware and/or software of the user) or to any third party, directly or indirectly, following entry into the site and the use of its content.
  • The Hotel will not bear responsibility for any illegal activity by any user of the site or any other entity not under the Hotel’s control.
  • The Hotel will not bear responsibility for changes made to the information by the user and/or by any third party.
 1. ­Reserving Accommodation

  • General

   • The user is authorized to use this site solely for the purpose of ordering and purchasing services and/or receiving information. This site may not be used for any other purposes.
   • The reservation of a room at the Hotel may be made by telephone call to the Reservations center of the Hotel, to the telephone number 0533604885 or through this site.
   • Any person reserving a room through this site, is required to provide his personal details, including his I.D. or passport number and his credit card number, and details of all the other guests in his party.
   • Every reservation is subject to confirmation by e-mail – such confirmation must include the details of the reservation and the reservation number. A reservation which has not been so confirmed will be deemed to be a reservation which has not been made.
  • Details of the purchaser of services

   • At the time of purchasing services through the site and the making of a reservation as set out below, the user will be required to provide his personal details through the system.
   • The owners of the site and/or any of its operators and/or any of its owners and/or its managers and/or anyone on their behalf are not responsible for any error made by the user when typing in details of the purchase, including an error in the choice of a holiday package, date, number of beds, and any other service which may be ordered by the user through the site, nor are they responsible in any way directly or indirectly in the event that the details of the purchase are not recorded in the system and/or for any technical and/or other problem which prevents the purchaser from purchasing services through this site.
   • The provision of false details of the purchaser is a criminal offense and legal proceedings will be taken against the provider of such false details, including claims for damages in respect of the damage which may be caused to the Hotel and/or the site and/or its operators and/or any of its owners and/or any of its managers and/or anyone on their behalf.
   • The user declares that he is aware that on providing the details of the purchase he will be included in the data bank of the Hotel. The Hotel will be entitled to use the details of the purchase for the purpose of improving the services it offers to the user of the site and for making contact with the user through ordinary mail, electronic mail and any other method of communication and for adapting the site to the personal requirements and preferences of the Hotel.

3.3 Method of reservation

3.3.1. The user will provide the details of the reservation, through the site.

3.3.2. When providing the details of the reservation, the user will be required to give details of his credit card, for the purpose of providing security only.

3.3.3. Payment will be made in full upon check-in, in cash and/or by credit card.

 1. Conditions and Limitations

  • The prices on the site are in ILS.
  • Hotel rates and other conditions of the reservation are subject to change without any prior notice.
  • The Hotel is authorized to change the rules of the site from time to time without giving advance notice to the user. The Hotel will publish on the site the new rules and they will take effect from the time of publication.
  • The Hotel is authorized to close the site, and to change, from time to time, its structure, content, appearance, the scope and availability of the services and contents given on the site, and any other aspect relating to the site and its operation, all without prior notice thereof to the user. The user declares that he will have no complaint and/or claim and/or demand against the Hotel in this connection.
  • The number of places in the Hotel is limited and the carrying out of a reservation of a room is on the basis of vacant places only.
  • There are no double special offers or discounts.
  • Check-In and Check-Out of Rooms

   • Check-In: 15:00.
   • Check-Out: 11:00.
   • Check-in or check-out before/after these hours is subject to the advance agreement of the management of the Hotel and subject to additional payment.
  • Babies and Children:

   • Definitions:

“Baby” – up to the age of 2 years.

“Child” – up to the age of 12 years.

 • Minors under the age of 18 may stay at the Hotel only if accompanied by their parents or other duly authorized adult of at least 21 years of age. Hotel reserves the right to request relevant documentation identifying the adults.
 • These Conditions are governed by the laws of the State of Israel only. The sole venue of jurisdiction in regard to any matter related to these Conditions and the use of the site is the authorized law courts in the Jerusalem District.
 • The user is aware that the use of the internet site by its nature is subject to technical breakdowns/problems.
 1. Cancellation of Reservations

  • A room reservation’s cancellation made from the time of reservation and up to 7 business days before the date of arrival, will be charged 5% of the value of the transaction.
  • A room reservation’s cancellation made less than 7 business days and more than 48 hours before the date of arrival, will be charged 50% of the value of the transaction.
  • A reservation cancelled less than 48 hours before the date of arrival will be charged for the full amount.
 2. Various Provisions

  • No pet animals are allowed into the Hotel or in its various facilities.
  • No additional guests may be invited above the number stated in the reservation, without the advance consent of the Hotel. Bringing guests into the Hotel, whether overnight or whether without staying overnight, is subject to additional payment.
  • No equipment may be taken from the guest rooms.
  • No smoking is allowed in the Hotel except in the designated areas.
  • The user undertakes to leave the room undamaged after use.
 1. Preservation of the Hotel

8.1. The user undertakes in his name and in the name of all the other guests accompanying him, to preserve the Hotel and its facilities and not to cause any damage intentionally and/or by negligence to the Hotel and its facilities, including all the equipment therein.

8.2. The user confirms that in the event of any damage, his above-mentioned credit card may be charged for the full amount of the damage.

 1. Errors and Omissions Excepted.
Scroll to Top
דילוג לתוכן